Pravidla soutěže Miss BabySTAF

I.Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Miss BabySTAFF 2016 (dále také jako “Soutěž”) je lifestyle oblečení www.babystaff.cz


II. Trvání soutěže

Soutěž probíhá ve dvou kolech:

první kolo od 10.8.2016 do 15.9.2016
finálové kolo 15-19.9.2016

III. Účast v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit ženy nebo dívky ve věku 16 – 30 let,
kromě zaměstnankyň pořadatele nebo blízkých osob zaměstnanců pořadatele v smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Nezletilé osoby, osoby bez způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo opatrovníka.
Každá žena, která splňuje podmínky podle odst. 1 tohoto bodu se může zapojit do Soutěže následujícím způsobem:
posíláním svých soutěžních fotografií na info@babystaff.cz , fotky budou následně zveřejněny na Facebooku, na stránkách Amstaff Wear – Česká Republika. Soutěžící, které zveřejnění fotografie, texty, jiné doprovodné materiály, které jsou v rozporu se zásadami morálky a slušnosti, jsou vulgární nebo pobuřující, zjevně neodpovídají skutečnosti nebudou zveřejněny. Soutěžící mohou posilát pouze vlastní fotografie.


IV. Pravidla Soutěže

Soutěžící posílají své fotografie na info@babystaff.cz a následně budou zveřejněny na Facebook na stránkách Amstaff Wear – Česká Republika. Na které budou mohou návštěvníci Facebooku přidělovat jednotlivým Soutěžícím “like” hlasy. Každý hlasující může přidělit konkrétní soutěžící pouze 1 hlas, ale hlasující může hlasovat za libovolný počet Soutěžících.

Do finálového kola postoupí 10 soutěžících s nejvyšším počtem hlasů + 10 dívek které vybere porota.

Ve finálovém kole soutěže od 15.9.2016 do 19.09.2016 se nezapočítávají hlasy získané v prvním kole Soutěže.

Ale odborná porota hlasy určí z 20ti jednu MISS BABYSTAFF a vicemiss. Každý člen z poroty si vybere jednu soutěžící, jejíž přidělí 3 body a druhou soutěžící, jejíž přidělí 1 bod. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů (nepočítají se like z prvního kola) vyhrává 1. místo MISSbabystaff, soutěžící s druhým nejvyšším počtem bodů vyhrává 2. místo vicemiss
Porota je tvořena: Aldo (AMSTAFFwear), Dino (Amstaff Slovensko / Česká republika), Monika (babystaff team), Simona (babystaff model), Natália (babystaff model), Denisa (babystaff model), Iwona (babystaff model), Rachel (babystaff team), Vickie (babystaff team), Ági (babystaff model), Mrzo (babystaff team), Samuel (babystaff team), Jiří Procházka (amstaff team)

V. Výhra

Výherkyně soutěže Miss BabySTAFF vyhrává: exkluzivní focení pro značku BabySTAFF a poukázku v hodnotě 6 000,- Kč, na nákup oblčenia přes www.AMSTAFFshop.cz

První vicemiss soutěže Miss BabySTAFF vyhrává exkluzivní focení pro značku BabySTAFF a poukázku v hodnotě 5 000,- Kč, na nákup oblečení přes www.AMSTAFFshop.cz


VI. Způsob předání výher

Pořadatel bude kontaktovat výherkyni telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím jejích kontaktních údajů, které uvedla při poslání fotografie. Pokud se Pořadateli nepodaří do 5 dnů od ukončení finálového kola výherkyni kontaktovat, tato ztrácí nárok na výhru, přestává být výherkyní a Pořadatel bude kontaktovat soutěžícího, který se umístila jako následující v pořadí. Pokud se Pořadateli nepodaří během 5 dnů zkontaktovat se se soutěžící, bude kontaktovat následující v pořadí a tento postup se zachová přiměřeně.
Na výzvu Pořadatele se Soutěžící dostaví na místo určené Pořadatelem na prokázání totožnosti a předání Výhry. Pokud Soutěžící prokáže svou totožnost a potvrdí souhlas s nabytím výhry, stává se výherkyní. Pokud Soutěžící výhru odmítne nebo nesplní jinou podmínku dle těchto Pravidel, výherkyní vosa po splnění všech podmínek stanovených těmito Pravidly stává další Soutěžící v pořadí.
VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící souhlasí, aby pořadatel nebo jiná osoba pověřená pořadatelem v budoucnosti (“zprostředkovatel”) zpracoval manuálně nebo prostřednictvím výpočetní techniky osobní údaje: to zejména v rozsahu jméno a příjmení, email, adresa, věk, zaměstnání, podobizna na marketingové a propagační účely Pořadatele včetně zařazení do Soutěže, její propagace včetně dalších ročníků, hlasování i plnění ostatních povinností a výkonu práv.


VI. Pořadatele

Pořadatel je oprávněn zveřejnit poskytnuté osobní údaje na Facebooku na strankach Amstaff Wear – Česká Republika,
Soutěžící účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které zveřejnila ve svém profilu. Adresa, email a telefonní číslo soutěžícího uvedené v soutěžním profilu, nebudou zveřejněny.
Soutěžící prohlašuje, že jí uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat formou oznámení adresovanému pořadateli. Pořadatel neprodleně zlikviduje osobní údaje soutěžícího, který odvolala svůj souhlas. Soutěžící, která odvolá svůj souhlas po dobu trvání Soutěže, nemůže dále pokračovat v Soutěži a bude vyloučena. Výherkyně, která převzala výhru, nemůže odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Soutěžící má práva dle § 28 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů, t. j. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracovávání, právo nazákladě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.
Výherkyně v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v znění pozdějších předpisů souhlasí s pořizováním a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se její osoby nebo projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s uspořádáním Soutěže a předáním výhry pro marketingové účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou as jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.

VIII. Zvláštní ustanovení

Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud porušuje pravidla, snaží se sama nebo pomocí jiných osob získat výhru podvodným způsobem, jedná v rámci. Soutěže v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobrou pověst Pořadatele nebo je těchto činností důvodně podezřelá, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
Daň z příjmu, které podléhá nabytí výhry, jakož i všechny ostatní poplatkové povinnosti, které se mohou případně vztahovat na výhry výherkyní, snáší výherkyně v celé zákonem stanovené výši.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Pravidla kdykoliv změnit, Soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit. Změnu Pravidel pořadatel vhodným způsobem zveřejní na Facebook stránkách: na stránkách Amstaff Wear – Česká Republika.
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství než určil pořadatel a namísto výhry není možné požadovat peněžní plnění. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním.

V Praze 1.8.2016

www.babystaff.cz